286821

Lamond, Mary Jane - Òrain Ghàidhlig: Gaelic Songs of Cape Breton

Format: CD
Label: Turtlemusik 50889
Year: 2001
Origin: Kingston, Ontario
Genre: folk, celtic, gaelic, Folklore Cape Breton
Keyword: 
Value of Original Title: 
Make Inquiry/purchase: email ryder@robertwilliston.com
Release Type: Albums
Websites:  No
Playlist:

Tracks

Track Name
Dh'fhalbh Mo Nighean Chruinn, Donn
An Cluinn Thu Leannain?
A Mhnathan A' Ghlinne Seo
Illean Aigh
Cead Deireannach Nam Beann
A Fhleasgaich Vasail
Puirt Eos Peadair (Joe Peter's Tunes)
Ho ro Mo Chuid Chuideacho Thu
Gun Chrodh Gun Aighean
Oran a' Phiognaig
Am Braighe
Nighean Dubh, Nighean Donn

Photos

286821

Òrain Ghàidhlig: Gaelic Songs of Cape Breton

Videos

No Video

Information/Write-up

No Information/Write-up

Comments

No Comments